UE-POSDRU
Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013
Califică-te pentru viitorul tău! – POSDRU/164/2.3/S/138740

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Partenerii implicaţi în implementarea proiectului


Proiectul este implementat de un Parteneriat alcătuit din următoarele entităţi:

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Bucureşi Ilfov – Lider de parteneriat

Activităţi principale realizate prin proiectManagementul proiectului
Date de contact
 • Str. M Eminescu 163, Etaj 2,Sector 2 Bucureşti.
 • Telefon: 0756 113 421 sau 0730 165 000
 • Email: inscrieri@califica-te.ro
 • Persoana de contact: Radu Voinea / Alex Lixandru
DespreAgenţia pentru Dezvoltare Regională Bucuresti-Ilfov (ADRBI) este un organism neguvernamental, de utilitate publică, care funcţionează în baza legii 315 din 2004 fiind promotoare a dezvoltării regionale şi membră a Pactului Teritorial pentru Ocupare şi Incluziune Socială în regiunea Bucureşti Ilfov.
ADRBI a implementat numeroase proiecte finanţate din fonduri europene atât pre-aderare (PHARE), post-aderare (POSDRU, POR, POAT, POSCCE) cât şi fonduri comunitare (Programul Cadru de Cercetare Dezvoltare al Uniunii Europene – FP5/6, Programul cadru pentru Compatitivitate şi Inovare – CIP; Programul de Cooperare InterRegională (InterReg IVC), etc., acumulând multă experienţă şi profesionalism în managementul proiectelor, dezvoltarea regională, dezvoltarea resurselor umane, gestionarea parteneriatelor şi a bugetelor.
ADRBI are un rol central în elaborarea Planului de Dezvoltare Regională Bucureşti-Ilfov, document ce stă, împreună cu alte 7 planuri regionale similare, la baza Planului Naţional de Dezvoltare - documentul de planificare strategică şi programare financiară multianuală, care are ca scop orientarea şi stimularea dezvoltării economice şi sociale a ţării pentru atingerea obiectivului de realizare a coeziunii economice şi sociale. Este de asemenea implicată în dezvoltarea Planului Regional de Acţiune pentru Ocupare şi Incluziune Socială în Bucureşti-Ilfov (PRAO), a Planului Regional de Acţiune pentru Dezvoltarea Invăţământului Profesional (PRAI) şi a analizelor SWOT regionale pentru Programul Operaţional Regional, analiză ce a cuprins inclusiv componenta de resurse umane cu tot ce presupune aceasta: educaţie şi infrastructură pt educaţie, formare, ocupare, somaj, etc.
Principalul rol al ADRBI este asigurarea implementării Programului Operaţional Regional.

Lira Cop Creative – Partener 1

Activităţi principale realizate prin proiect
 • Consiliere şi orientare profesională
 • Formare profesională pentru meseriile de:
  • Bucătar;
  • Ospătar;
  • Cameristă;
  • Comerciant vânzător mărfuri alimentare;
  • Lucrător în comerţ.
Date de contact
 • B-dul Timişoara, nr. 103-111, sector 6, Bucureşti
 • Telefon: 021 444 0374 sau 0744 699 500
 • Email: liracopcreative@yahoo.com
 • Persoane de contact: Liliana Bucătaru / Mirela Ilie
DespreLIRA COP CREATIVE S.R.L. este o societate comercială înfiinţată în anul 2005, acreditată ca furnizor de formare profesională a adulţilor pentru diverse ocupaţii de către Autoritatea Naţională Pentru Calificări (ANC). Cursurile desfăşurate de companie se aliniază prin tematica şi modul de desfăşurare la cerinţele legislaţiei naţionale şi internaţionale, fiind organizate conform Ordonanţei Guvernului nr.129/2000, republicatp şi HG 522/2003 privind formarea profesionalp a adulţilor.
La nivel naţional, partenerul se poziţionează în topul firmelor care furnizează formare profesională, deţinând în momentul de faţă un numar de 20 de autorizaţii pentru diverse ocupaţii , concentrate pe cursurile de calificare de nivel 1, 2 şi 3 din diferite sectoare de activitate, cum ar fi: Lucrător în hoteluri, administarator pensiunea turistică, comerciant - vânzător mărfuri alimentare, comerciant - vânzător marfuri nealimentare, ospătar (chelner) vânzător în unităţi de alimentaţie, bucătar, tehnician în hotelarie, agent de turism – ghid etc. În paralel detine autorizatii pentru cursuri de specializare şi perfectionare, o parte din acestea fiind obligatorii prin legi speciale. Selecţia cursurilor autorizate s-a facut prin corelarea cererilor de pe piaţa muncii cu domeniul calificărilor, şi anume: manager în activitatea de turism, director hotel, director de restaurant, director de agenţie de turism touroperatoare, detailistă/filială/sucursală, ghid naţional de turism (tour-operator), comunicare în limba engleză, sommelier, bucătar sef, formator. Procesul de formare profesională, organizat în conformitate cu standardele de pregatire profesională sau ocupaţionale, este asigurat de lectori cu experienţă vastă în domeniu.

CDIMM Maramures – Partener 2

Activităţi principale realizate prin proiect
 • Consiliere şi orientare profesională
 • Formare profesională pentru meseria de Cameristă.
Date de contact
 • Bd Traian, nr. 9/16, 430211 Baia Mare, jud. Maramureş
 • Telefon: 0262 224 870
 • Email: cdimm@cdimm.org
 • Persoana de contact: Vlad Pascu
DespreFundaţia CDIMM Maramures a fost infiinţată în anul 1994 ca persoană juridică română de drept privat neguvernamentală, fără scop lucrativ şi apolitică. Obiectivul Fundaţiei CDIMM Maramureş este sprijinirea dezvoltării sectorului privat de întreprinderi mici şi mijlocii. Activităţile principale constau în: 1. Consultanţă în afaceri - Start-up (demarare afacere), Elaborare de analize financiare şi evolutie, 2. Elaborare planuri de afaceri pentru solicitarea unui împrumut/grant, identificarea metodelor şi a costurilor privind pornirea unei afaceri, etc. 3. Instruire şi Seminarii - Administrarea afacerilor, Plan de afaceri, Plan de marketing, Proprietate industrială, Dezvoltarea întreprinderilor prin extinderea pieţei, Management pentru IMM-uri, etc. Fundaţia este autorizată CNFPA în organizarea de cursuri de instruire privind: Managementul proiectelor şi Competenţe antreprenoriale. 4. Activităţi în domeniul Proprietăţii Industriale: consultanţă privind protecţia invenţiilor, mărcilor, designului industrial; cercetari documentare; cercetări privind riscul de contrafacere; consultanţă privind managementul proprietţăii intelectuale. 5. Publicaţii şi alte documente de informare - "Jurnal CDIMM", ISSN 1454-7007. Editura proprie - "Editura Fundaţiei CDIMM Maramureş".

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru – Partener 3

Activităţi principale realizate prin proiect
 • Consiliere şi orientare profesională
 • Formare profesională pentru meseriile de:
  • Ospătar;
  • Patiser.
Date de contact
 • Str. Decebal 12, Alba Iulia, jud. Alba.
 • Telefon: 0358 401 276, int 463
 • Email: laurentiu.david@adrcentru.ro
 • Persoana de contact: Laurențiu David
DespreAgentia pentru Dezvoltare Regională Centru este un organism neguvernamental, nonprofit, de utilitate publică, cu personalitate juridică, care funcţionează în domeniul dezvoltării regionale. ADR CENTRU există pentru a contribui la dezvoltarea durabilă şi echitabilă a Regiunii CENTRU prin înlaturarea disparităţilor şi dezechilibrelor dintre zonele regiunii, în folosul locuitorilor ei.
Activitatea ADR CENTRU este coordonată de Consiliul pentru Dezvoltare Regională CENTRU care reuneşte preşedinţii consiliilor judeţene şi reprezentanţi ai municipiilor, oraşelor şi comunelor din fiecare din cele şase judeţe care compun Regiunea CENTRU, respectiv Alba, Brasov, Covasna, Harghita, Mures şi Sibiu.
Implementarea politicilor de dezvoltare regională în cadrul Regiunii CENTRU se face prin Agenţia pentru Dezvoltare Regională CENTRU, care a fost constituită prin Hotărârea nr. 1 a CDR Centru din 20 noiembrie 1998.
Prin ADR Centru, autorităţile locale şi judeţene, organizaţiile ne-guvernamentale şi întreprinzătorii din Regiune au acces la fondurile europene derulate prin Programul Operaţional Regional şi Programul Operaţional pentru Creşterea Competitivităţii Economice, pentru finanţarea de investiţii în sectorul productiv, infrastructură, educaţie, sănătate, dezvoltare locală şi întreprinderi mici şi mijlocii.
Menirea Agenţiei pentru Dezvoltare Regională CENTRU este de a pune în practică planurile şi strategiile concepute în parteneriat, de a contribui şi utiliza eficient resursele financiare şi umane în asistarea comunităţilor din Regiunea CENTRU, precum şi de a atrage noi resurse.
Principalele activităţi ale ADR CENTRU sunt axate pe atributele care îi sunt conferite prin lege:
 • Elaborarea şi reactualizarea Planului de Dezvoltare Regională (PDR) şi a planurilor şi programelor operaţionale şi sectoriale de la nivelul regiunii, inclusiv a Planului de Acţiune pentru Invăţământ Profesional şi Tehnic (PRAI), Planul Regional de Acţiune pentru Ocupare;
 • Gestionarea, ca şi autoritate de implementare sau ca organism intermediar, a Fondurilor alocate Regiunii din fondurile Uniunii Europene, din bugetul naţional sau din alte surse de finanţare;
 • Monitorizarea proiectelor implementate;
 • Promovarea regiunii şi a activităţilor care decurg din politicile de dezvoltare regională;
 • Dezvoltarea de parteneriate naţionale, inter-regionale şi internaţionale.

DAD Expertise – Partener 4

Activităţi principale realizate prin proiect
 • Consiliere şi orientare profesională
 • Formare profesională pentru meseriile de:
  • Bucătar;
  • Lucrător în comerţ.
Date de contact
DespreDAD EXPERTISE şi-a început activitatea în luna decembrie 2008. Societatea este furnizor acreditat de formare profesională a adulţilor, conform standardelor ANC, în urmatoarele specializari/calificari: manager de proiect, formator, documentarist, expert achizitii publice, agent vanzari, operator procesare texte, imagini, agricultor în culturi vegetale şi cresterea animalelor, competente antreprenoriale şi lucrător în comerţ, desfăşurând până în prezent cursuri în 10 judeţe din ţară.
Societatea este acreditată de ANOFM pentru prestarea de servicii de informare, consiliere şi mediere a muncii pe piaţa internă. Societatea a derulat din anul 2009, peste 40 de evenimente de instruire, pentru aproximativ 900 de persoane, din judeţele regiunii Centru, finalizate cu certificate de specializare, dar şi de participare. Cursurile s-au desfăşurat în domeniile acreditate, dar şi în alte domenii cum ar fi managementul strategic, managementul organizaţional, managementul resurselor umane, fundraising, comunicare, lucru în echipă, etc.
Al doilea domeniu major de activitate al societăţii, îl reprezintă consultanţa în accesarea de finanţări nerambursabile, activitate desfăşurată în folosul altor societăţi comerciale sau persoane private.
Din 2010, societatea a derulat/derulează în calitate de Solicitant sau partener, un număr de 7 proiecte cu finanţare prin POSDRU.

Lira Cop Creative CDIMM ADR-Centru DAD Expertise